ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به همراه شرکت های مستقر در "هفدهمين…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران باتوجه به استقبال بی نظیر شرکت های…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف حمایت از تجاری سازی شرکت‌های…

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری…

  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری…

پارک های علم و فناوری از قوانین ویژه ای درخصوص حمایت از شرکت های فناور…

برنامه زمان بندی ارائه گزارش در جلسه ارزیابی پایان دوره برنامه شکوفایی…

پارک های علم و فناوری از قوانین ویژه ای درخصوص حمایت از شرکت های فناور…

با اهدا سلام و دعای خیر ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات به اطلاع می رساند،…

به اطلاع منتخبان برنامه شکوفایی یک می رساند برنامه اراﺋﻪ ﺣﻀﻮری…