این تفاهم نامه با هدف همکاری متقابل در زمینه های علمی – پژوهشی  با در نظر گرفتن کلیه  امکانات طرفین اعم از فنی، تولیدی، آزمایشگاهی، نیروی انسانی، اطلاعات، تجربه، تخصص و جذب و انجام داوری و بررسی نتایج پروژه های تحقیقاتی و ارتقای توانمندی های مشترک مبتنی بر اقتصاد مقاومتی به امضا رسید.
مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال خواهد بود که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید است.