ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

مسابقه دستاوردهای برنامه شکوفایی یک

22 اسفندماه 1395

مراسم دستاوردهای پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

18 اردیبهشت ماه 1396

رونمایی از محصولات شرکت های مستقر در

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پاییز 1395

رونمایی از محصولات شرکت های مستقر در

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران 17 بهمن ماه 1395

کارگاه آموزشی مدیریت موثردارایی های فکری  شرکتهای کوچک و متوسط

پاییز 1395

رونمایی از سامانه وصال

پاییز 1395

محصول جدید یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

محصول جدید یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

محصول جدید یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

محصول جدید یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران