ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

حمایت از برگزاری تورهای بازدید از صنعت

هدف از این حمایت، تقویت ارتباط بین صنعت و دانشگاه، آشنایی دانشجویان با فضای واقعی کسب و کار و چالش های تولید و فروش است. همچنین ایجاد جرقه های تولید ایده در ذهن بازدید کنندگان از جمله اهداف مورد انتظار تورهای بازدید از صنعت است.

برگزار کننده و مجری این تورها، دانشکده ها، واحدها، پردیس و یا انجمن های علمی-دانشجویی دانشگاه تهران می باشند و پارک علم و فناوری در قالب دستورالعمل مربوطه، از این برنامه ها حمایت مالی می نماید.