ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience


برگزاری مسابقات عملي دانشجويي


تشویق دانشجویان به کار گروهی در ساخت محصول با استفاده از سرمایه محدود، هدف این برنامه می باشد. در این برنامه اعضای محترم هیئت علمی می توانند در دروسی که دارای کار عملی باشند ضمن درخواست و اخذ تاییدیه از پارک علم و فناوری، ساخت یک محصول مشخص را در میان دانشجویان به مسابقه بگذارند. حمایت مادی پارک علم و فناوری از هزینه ساخت محصول و اهدای جوایز به تیم های رتبه های اول تا سوم از جمله خدمات پارک علم و فناوری در این مسابقات می باشد. 


فراخوان مسابقات عملی دانشجویی در شروع هر نیمسال تحصیلی برای تمامی اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران ارسال می شود و امکان دریافت درخواست حمایت از مسابقات تا پیش از آغاز امتحانات هر نیمسال تحصیلی وجود دارد.