ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience
واحد عمرانی و پشتیبانی

  
در این واحد امور زیر بنایی، تاسیساتی، عمرانی پارک و خدمات پشتیبانی از ستاد و هسته ها و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران انجام میشود.