برنامه زمان بندی ارائه گزارش در جلسه ارزیابی پایان دوره برنامه شکوفایی یک را میتوانید از لینک زیر دانلود نمایید.

لازم به ذکر است مطابق دستوالعمل برنامه شکوفایی (1)، یک ماه پس از پایان دوره باقیمانده اعتبار تمامی متقاضیان صفر خواهد شد.

برنامه زمانبندی