به اطلاع منتخبان برنامه شکوفایی یک می رساند برنامه اراﺋﻪ ﺣﻀﻮری در ﻫﻤﺎﯾﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺎن دوره از طریق لینک زیر قابل رویت خواهد بود.

لازم به ذکر است زﻣﺎن اراﺋﻪ ﻫﺮ داﻧﺸﺠﻮ، 5 دﻗﯿﻘﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻓﺎﯾﻞ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮای ﻫﺮ اراﺋﻪ 5 دﻗﯿﻘﻪ زﻣﺎن ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻨﻈﻮر ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

برنامه اراﺋﻪ ﺣﻀﻮری در ﻫﻤﺎﯾﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯿﺎن دوره