جلسه معرفی اعتبار ایجاد شرکت های نوپا با حضور شرکت های رشدی مستقر و رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، هشتم شهریورماه 1396 برگزار شد.
در این جلسه مریم طاهری کارشناس مسول واحد برنامه ریزی و نظارت با بیان شرایط اولیه اخذ اعتبار شرکت های رشدی، گفت: شرکتی که  از اعتبار پارک های دیگر استفاده کند مشمول استفاده از این اعتبار نخواهد بود و تنها شرکت هایی که شرایط اولیه و تایید واحد ارزیابی را دارا باشند مشول این اعتبار خواهند بود.
وی در ادامه تخصیص این اعتبار را در 3 مرحله 6 ماهه و براساس گزارش نظارت مرکز رشد اعلام نمود و افزود: تخصیص مرحله اخر این اعتبار منوط به کسب امتیاز لازم از ارزیابی عملکرد سالانه شرکت های رشدی و همچنین ردیف های تجهیزات و تجاری سازی به طور کامل در ابتدای قرارداد خواهد بود.
وی همچنین گفت: در صورت قصور یا تخلف شرکت، قرارداد عضویت شرکت فسخ خواهد شد
مریم طاهری افزود: بازپرداخت این اعتبار بصورت اقساطی حداکثر به مدت 2 سال از زمان خاتمه دوره رشد و پرداخت رویالیتی مورد توافق بصورت سالانه خواهد بود.
این جلسه با پاسخ ریس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به سوالات شرکت های رشدی مستقر ادامه یافت.