این نشست  که  با حضور مدیران شرکت های مستقر و رئیس و معاونین  پارک روز چهارشنبه 25 مردادماه برگزار شد، دکتر محمدجعفر صدیق، رییس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گزارشی از عملکرد پارک در سال 1395 ارائه کرد.در ادامه دکتر هاشم آقازاده معاون اجرایی-پشتیبانی پارک توضیحاتی در خصوص برنامه های حمایتی واحد تجاری سازی در سال 1396 از قبیل بازاریابی و ارتباطات، تور مجازی ، کریدور خدمات تخصصی تجاری سازی، سرمایه گذاری و فناوری، رونمایی و فن بازار، فن بازار مجازی، کلینیک کسب و کار، نمایشگاهها وهمایش ها، اتاق سرمایه  و ...  برای شرکت های مستقر خاطر نشان کرد: تعامل هرچه بهتر و بیشتر شرکت های مستقر با این واحد باعث بهبود روند این نوع حمایت ها خواهد بود.


این نشست با پرسش و پاسخ بین حاضرین و نمایندگان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران پایان یافت.