پارک های علم و فناوری از قوانین ویژه ای درخصوص حمایت از شرکت های فناور مستقر در پارک برخوردارند که یکی از مهمترین آنها را می توان امکان استفاده از مزایای قانونی معافیت های مالیاتی است. کیفیت فعالیت شرکت ها مهم ترین ملاک برای بهره مندی از این مزایا است و تشخیص میزان عملکرد فناورانه شرکت، منوط به انجام فرآیند ارزیابی سالیانه می باشد، بنابراین بهره مندی شرکتها از معافیت های اشاره شده، مستلزم حضور شرکت در ارزیابی سالانه و کسب نتایج مطلوب خواهد بود که نتایج ارزیابی سالانه، مهم ترین ملاک عمل آتی پارک در خصوص موارد ذیل خواهد بود:
- امکان بهره مندی از پاداش های پیش بینی شده در صورت حضور به موقع در ازیابی سالیانه و ارسال و تکمیل مدارک تا پیش از اتمام مهلت زمانی تعیین شده و کسب امتیازات لازم(تا سقف 15 درصد کل اجاره بهای پرداختی در سال 1395 مطابق دستورالعمل نحوه اعطای پاداش به شرکت های برتر مستقر)
- صدور معرفی نامه بهره مندی از معافیت های مالیاتی پیش بینی شده
- صدور مجوز فعالیت
- ادامه استقرار در پارک
- استفاده از امکان عقد قرارداد انتقالی
- استفاده از خدمات ارائه ضمانت از سوی پارک
- استفاده از اعتبارات خدماتی
باتوجه به اختصاص زمان مناسب نسبت به تکمیل فرم های مربوطه (اطلاعات سال 1395) اقدام فرموده و در تکمیل فرآیند ارزیابی با مسئولین واحد ارزیابی و پذیرش پارک همکاری فرمائید. مستدعی است جهت دریافت کاربرگ های مورد نظر به این لینک مراجعه نموده و یا با همراه داشتن یک دستگاه فلش مموری، به مرکز ارزیابی واحدهای فناور واقع در ساختمان شماره یک، طبقه اول، اتاق ارائه خدمات یکپارچه، مراجعه نمایید.

فرصت تکمیل و ارسال فرم ها و مستندات پیوست به پست الکترونیکی مرکز ارزیابی و پذیرش به آدرسarzyabi.stp@ut.ac.ir تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 1396/04/10 می باشد.                                          وقت به پایان رسیده است