پارک های علم و فناوری از قوانین ویژه ای درخصوص حمایت از شرکت های فناور مستقر در پارک برخوردارند که یکی از مهمترین آنها را می توان امکان استفاده از مزایای قانونی معافیت های مالیاتی برشمرد. با عنایت به اینکه کیفیت فعالیت شرکت ها مهم ترین ملاک برای بهره مندی آنها از این مزایا است و تشخیص میزان عملکرد فناورانه شرکت، منوط به انجام فرآیند ارزیابی سالیانه می باشد، لذا بهره مندی شرکتها از معافیت های اشاره شده، مستلزم حضور شرکت در  ارزیابی سالانه و کسب نتایج مطلوب خواهد بود. هم چنین یادآوری می نماید که نتایج ارزیابی سالانه، مهم ترین ملاک عمل آتی پارک در خصوص موارد ذیل خواهد بود:
- صدور معرفی نامه بهره مندی از معافیت های مالیاتی پیش بینی شده
- صدور مجوز فعالیت
- ادامه استقرار در پارک
- استفاده از امکان عقد قرارداد انتقالی
- استفاده از خدمات ارائه ضمانت از سوی پارک
- استفاده از اعتبارات خدماتی
لذا تقاضا دارد با اختصاص زمان مناسب نسبت به تکمیل فرم های مربوطه (اطلاعات سال ۱۳۹۴) اقدام فرموده و در تکمیل فرآیند ارزیابی با مسئولین واحد ارزیابی و پذیرش پارک همکاری فرمائید. مستدعی است جهت دریافت کاربرگ های مورد نظر به این لینک مراجعه نمایید و یا با همراه داشتن یک دستگاه فلش مموری، به مرکز ارزیابی واحدهای فناور واقع در ساختمان شماره یک، طبقه دوم، اتاق ۲۲۲، مراجعه نمایید. در ضمن یاد آور می شود فرصت تکمیل و ارسال فرم ها و مستندات پیوست به پست الکترونیکی مرکز ارزیابی و پذیرش به آدرس arzyabi.stp@ut.ac.ir تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ 95/6/13 می باشد.
پیشاپیش از توجه و همکاری شما تشکر و قدردانی می نماید.
در صورت وجود هر گونه ابهام و یا پیگیری فرآیند پذیرش، می توانید با کارشناسان پذیرش و ارزیابی مطابق شماره های ذیل تماس حاصل نمایید :
1-    آقای امیر فتاح ضیایی     (داخلی 135) 88334713 : تلفن
2-    آقای غلامرضا رهنما     (داخلی 136) 88334713  : تلفن
3-    آقای جواد سلیمانی نژاد (داخلی 137) 88334713 : تلفن