از میان 35 طرح متقاضی پذیرش، با توجه به انجام فرآیندهای داوری فنی و کسب و کار و بررسی در کارگروه های ارزیابی و پذیرش 21 طرح (11 طرح پذیرش مشروط در شکوفایی2 و 10 طرح پذیرش در شکوفایی1) موفق به پذیرش در دوره شکوفایی یک و دو پارک علم و فناوری دانشگاه تهران شدند.


32% از طرح های متقاضیان مربوط به دانشکده علوم و فنون نوین، 20% از طرح ها مربوط به پردیس ابوریحان، 17% از طرح ها مربوط به پردیس فنی، 14% از طرح ها مربوط به پردیس علوم و 17%  از طرح ها مربوط به سایر دانشکده ها و مراکز دانشگاه تهران می باشند.
همچنین از 21 طرح پذیرفته شده، 34% از دانشکده علوم و فنون نوین، 24% از پردیس فنی، 19% پردیس علوم، 19% پردیس ابوریحان و 4 % از دانشکده تربیت بدنی می باشند.