بدین وسیله به اطلاع می رساند، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور حمایت از شرکت های در حال توسعه نسبت به پذیرش تعداد محدودی شرکت که دارای شرایط ذیل می باشند، اقدام نماید:


1- عدم عضویت همزمان در سایر مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور
2- دارای نمونه محصول/خدمت در حال ارائه به بازار که از فرآیند های تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس، حاصل شده باشد.
3- دارای حداقل سه سال سابقه فعالیت و ارائه حداقل سه اظهارنامه مالیاتی ( در صورت تغییر عنوان شرکت، سوابق شرکت قبلی که حداقل 50% سهامداران مشترک باشند، قابل قبول است.)
4- داشتن حداقل هشت میلیارد ریال گردش مالی (مجموع کل درآمد و کل هزینه) مطابق اظهارنامه مالیاتی در سه سال اخیر
5- ارائه حداقل 30 لیست بیمه ماهانه در طی مدت سه سال اخیر
شرکتهایی که سهامداران آن از میان دانشجویان، دانش آموختگان و یا اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران باشند در اولویت پذیرش خواهند بود.


*آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مدارک به مدت یک ماه و تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 97/01/30 می باشد.


مزایای استقرار در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران :
1-  بهره مندی از مزایا و معافیت های قانونی پیش بینی شده مربوط به شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور (ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات)
2-  امکان بهره مندی از مزایای هم افزایی علمی ناشی از استقرار در پارک دانشگاه تهران
3- استفاده از خدمات صندوق پژوهش و فناوری پارک
 
اقدام نمائید.

مراحل پذیرش : 1- تکمیل کاربرگ های پذیرش 2- بررسی و پذیرش اولیه توسط مرکز ذیربط(تکمیل پرونده) 3- شرکت در جلسات داوری و کارگروه ارزیابی 4- اعلام نتیجه نهائی


*برآورد زمانی مراحل پذیرش از زمان خاتمه فراخوان به طور متوسط برابر دو ماه است.مستدعی است جهت هماهنگی های بیشتر با سرکار خانم ظفرآبادی به شماره تلفن 02536166162- 09372942994 تماس حاصل نمایید.


آدرس شعبه فارابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:  بلوار شهید خداکرم(جاده قدیم قم تهران)- بالاتر از سرای ایرانی-پردیس فارابی دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت