تفاهم نامه فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی روز سه شنبه 18 دیماه با هدف کمک به ایجاد و توسعه کسب و کارهای فناور از طریق ارائه خدمات عمومی و تخصصی با ارزش افزوده بالا و افزایش همکاری های آموزشی و پژوهشی به امضا رسید.

از زمینه‌های همکاری متقابل بین پارک و این سازمان،  سرمایه گذاری مشترک در پروژه ها و طرح های تخصصی در حوزه های فناوری نرم و صنایع خلاق و فرهنگی، برگزاری رویدادها بصورت مشترک، برگزاری دوره های توانمندسازی آموزشی عمومی و تخصصی مورد نیاز توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و پارک فناوری های نرم جهت ترویج فرهنگ مشارکت و کارآفرینی میتوان اشاره کرد.

مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 2 سال خواهد بود که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید خواهد بود