داوری 9 طرح از ایده های دانشجویان دانشگاه تهران در قالب برنامه رویش روز سه شنبه 12 خردادماه در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.
در این مراسم که با حضور دکتر نظری و سایر داوران برگزار شد 9 دانشجو از طرح های خود داوری کردند و 6 طرح پذیرش شد.
برنامه رویش با هدف کمک به دانشجویان برای طی موفقیت آمیز فرایند اثبات مفهومی ایده طراحی شده است. در این برنامه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اختصاص اعتبار لازم نسبت به اجرای فعالیت های ترویجی توسعه کسب و کار از یک سو و حمایت از فعالیت های تحقیقاتی مورد نیاز برای اثبات مفهومی ایده از سوی دیگر اقدام می کند.