بدین وسیله به اطلاع می رساند، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد به منظور حمایت از شرکت های فناور نوپا نسبت به پذیرش تعداد محدودی شرکت که دارای شرایط ذیل می باشند، اقدام نماید:
1- دارای نمونه محصول/خدمت قابل ارائه به بازار که از فرآیند های تحقیق و توسعه و یا مهندسی معکوس، حاصل شده باشد.
2- شرکت ثبت شده و یا در شرف ثبت (تیم کاری و هیئت مؤسس مشخص می باشد.)
3- عدم عضویت و استفاده از تسهیلات سایر مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور
شرکتهایی که سهامداران آن از میان دانشجویان، دانش آموختگان و یا اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران باشند در اولویت پذیرش خواهند بود.

* آخرین مهلت ثبت نام و ارسال مدارک به مدت 20 روز و تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1397/01/30 می باشد.


مزایای استقرار در مرکز رشد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران :
1-  بهره مندی از مزایا و معافیت های قانونی پیش بینی شده مربوط به شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری کشور (ماده 9 قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات)
2-  امکان بهره مندی از اعتبار ایجاد شرکت نوپا
3-  امکان بهره مندی از اعتبار توسعه شرکت های رشدی
4-  امکان بهره مندی از مزایای هم افزایی علمی ناشی از استقرار در پارک دانشگاه تهران
5- استفاده از خدمات صندوق پژوهش و فناوری پارکمراحل پذیرش : 1- تکمیل کاربرگ های پذیرش 2- بررسی و پذیرش اولیه توسط مرکز ذیربط(تکمیل پرونده) 3- شرکت در جلسات داوری و کارگروه ارزیابی 4- اعلام نتیجه نهائی*برآورد زمانی مراحل پذیرش از زمان خاتمه فراخوان به طور متوسط برابر دو ماه است.


مستدعی است جهت هماهنگی های بیشتر با سرکار خانم ظفرآبادی به شماره تلفن 09372942994 -02536166162 تماس حاصل نمایید.


آدرس شعبه فارابی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران:  بلوار شهید خداکرم(جاده قدیم قم تهران)- بالاتر از سرای ایرانی-پردیس فارابی دانشگاه تهران- دانشکده مدیریت