نشست مشترک پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی روز سه شنبه  18 تیرماه  در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

این نشست  با حضور  دکتر زارعی هنزکی، رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و دکتر شکرچی زاده، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در جهت همکاری دوجانبه در زمینه ی برگزاری رویداد های مشترک، شناسایی شرکت های نوآور در حوزه راه و شهرسازی، و ایجاد مرکز رشد و نوآوری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.