نشست مشترک هسته های مستقر در فضای کار اشتراکی با حضور مدیران پارک، روز شنبه 4 اسفندماه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد

این نشست که با هدف معرفی دستوالعمل و مشخصات اعتباری و نحوه استفاده از گرنت و با حضور معاون مرکز نوآوری و کارآفرینی و مسئول امور کارآفرینی پارک برگزار شد به مباحثی همچون ارائه برنامه کارگاه های پیش بینی شده در مدت زمان معین، ارائه برنامه های مشاوره تخصصی به هسته های مستقر و... پرداخته شد.