تفاهم نامه فی مابین پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران روز پنج شنبه 22شهریورماه  با هدف توسعه تجاری زیست بوم نوآوری در پارک با استفاده از تجربیات موفق داخلی و خارجی؛ تسهیل در جذب منابع مالی و ورود استارت‌آپ‌ها به فضای بین‌المللی؛ ایجاد «شبکه منتورشیپ» با اولویت حوزه های فعالیت گروه سرمایه گذاری صنایع بهشهربه امضا رسید.

از زمینه‌های همکاری متقابل بین پارک و این شرکت می‌توان به مواردی از قبیل  استفاده از ظرفیت وصنا در توسعه زیرساخت های پارک و دسترسی شرکت‌های مستقر در پارک به بازار سرمایه؛ بهرداری از امکانات پارک برای حمایت از استارت‌آپ‌های منتخب وصنا؛ اقدامات مشترک برای استفاده از تجارب و پتانسیل‌های داخلی و بین‌المللی اشاره کرد.

مدت اعتبار این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت 3 سال خواهد بود که به توافق هریک از طرفین قابل تمدید خواهد بود