پارك هاي علم و فناوري از قوانين ويژه اي درخصوص حمايت از شركت هاي فناور مستقر برخوردارند كه يكي از مهمترين آنها را مي توان امكان استفاده از مزاياي قانوني معافيت هاي مالياتي برشمرد. با عنايت به اينكه كيفيت فعاليت شركت ها مهم ترين ملاك براي بهره مندي آنها از اين مزايا است و تشخيص ميزان عملكرد فناورانه شركت، منوط به انجام فرآيند ارزيابي سالانه مي باشد، لذا بهره مندي شركتها از معافيت هاي اشاره شده، مستلزم حضور شركت در ارزيابي سالانه و كسب نتايج مطلوب خواهد بود.

همچنين يادآوري مي نمايد كه نتايج ارزيابي سالانه، مهم ترين ملاك عمل آتي پارك در خصوص موارد ذيل خواهد بود:

- امكان بهره مندي از پاداش هاي پيش بيني شده در صورت حضور به موقع در ارزيابي سالانه و ارسال و تكميل مدارك تا پيش از اتمام مهلت زماني تعيين شده و كسب امتيازات لازم(مطابق دستورالعمل نحوه اعطاي پاداش به شركت هاي برتر مستقر)

- صدور معرفي نامه بهره مندي از معافيت هاي مالياتي پيش بيني شده

- صدور مجوز فعاليت

- ادامه استقرار در پارك

- استفاده از امكان عقد قرارداد انتقالي

- استفاده از خدمات ارائه ضمانت از سوي پارك

- استفاده از اعتبارات خدماتي

لذا تقاضا دارد با اختصاص زمان مناسب نسبت به تكميل فرم هاي مربوطه (اطلاعات سال 1396) اقدام نموده و در تكميل فرآيند ارزيابي با كارشناسان مديريت پذيرش و ارزيابي پارك، همكاري فرمائيد. مستدعي است جهت دريافت كاربرگ هاي مورد نظر به سايت پارك به آدرس  http://stp.ut.ac.ir/Assessment و يا با همراه داشتن يك دستگاه فلش مموري، به مديريت پذيرش و ارزيابي پارك واقع در ساختمان شماره يك، طبقه همكف، اتاق ارائه خدمات يكپارچه، مراجعه نماييد. در ضمن ياد آور مي شود فرصت تكميل پرونده و ارسال فرم ها و مستندات پيوست به پست الكترونيكي مديريت پذيرش و ارزيابي به آدرس arzyabi.stp@ut.ac.ir تا پايان وقت اداري روز شنبه مورخ 1397/04/16 مي باشد. در صورت وجود نواقص در پرونده، موارد به صورت مكتوب به شركت اعلام شده و شركت موظف است، حداكثر طي يك هفته از ابلاغ نامه، نواقص موجود را ارسال و پرونده خود را تكميل نمايد.

شايان توجه است به پرونده‌هاي ارسالي پس از اتمام مهلت زماني اعلام شده، ترتيب اثر داده نخواهد شد. بديهي است عدم تكميل پرونده در بازه زماني اعلام شده به منزله عدم حضور در فرآيند ارزيابي بوده و منجر به عدم صدور مجوز فعاليت و عدم صدور معرفي نامه بهره‌مندي از معافيت‌هاي مالياتي شده و همچنين مطابق دستورالعمل ارزيابي سالانه شركت‌هاي مستقر/عضو در پارك، در مورد ادامه همكاري با شركت، تصميم‌گيري لازم به عمل خواهد آمد.