ارزیابی پایان دوره برنامه شکوفایی یک و رویش در جهت کاربردی شدن پایان‌نامه‌ها با حضور داوران کسب و کار روز 5 و 6 اسفندماه در محل پارک علم و فناوری دانشگاه تهران برگزار شد.

در برنامه رویش و شکوفایی یک پس از پذیرش ایده‌ها به آن‌ها اعتبار اختصاص داده میشود تا صاحبان ایده بتوانند آن را به یک ایده اثبات شده تبدیل کنند. این ایده‌ها به لحاظ فنی و اقتصادی امکان اجرا دارد و طی مدت یک سال دانشجویان به کمک استاد راهنمای خودشان روی ایده‌ها پردازش کردند و اعتبارات به آن‌ها پرداخت شد تا به نمونه اولیه یا ایده اثبات شده رسیدند.در این ارزیابی،  51 ایده‌ اثبات شده و یا نمونه‌ اولیه در مقابل داروان کسب و کار با یکدیگر به رقابت پرداختند و در روز اختتامیه که 15 اسفندماه برگزار شد  به 6 نفر که در بین داوران کسب و کار به حد نصاب امتیاز از لحاظ بازار رقبا، استعداد محصول برای سرمایه گذاری و... رسیده اند امتیازاتی همچون استفاده رایگان از کلینیک کسب و کار، دفتر انتقال فناوری، ورود به اتاق سرمایه داده شد.