مسابقه علمی- دانشجویی طراحی صندلی جهت رفع نیاز خاص در دانشکده فنی مهندسی مکانیک برگزار شد.
مسابقه " طراحی صندلی جهت رفع نیاز خاص " به عنوان یکی از تمرین های عملی درس " مقدمه بر مهندسی مکانیک " به راهنمایی دکتر مراد کریم پور روز یک شنبه 8 بهمن ماه باحضور10 تیم دانشجویی در دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران برگزار شد.

این مسابقه که با حمایت از مسابقات عملی برنامه جوانه توسط پارک علم وفناوری دانشگاه تهران برگزار گردید، از سه تیم برتر تقدیر شد.

هزینه های طراحی و ساخت وسایل روشنایی توسط گروه های دانشجویی تا سقف مجاز مطابق با دستورالعمل مربوطه از محل اعتبار مسابقات عملی دانشجویی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، تامین و به تیم های دانشجویی پرداخت شد.