پارک علم و فناوری دانشگاه تهران جلسات منتورشیپ را با هدف ایجاد بستر مناسب رشد و دریافت گزارش عملکرد تیم های مستقر در فضای کار اشتراکی بصورت هفتگی برگزار می‌کند.

منتورها یا مشاوران کسب و کار یکی از مهمترین بخش های استارت آپ ها هستند. از این رو پارک علم وفناوری دانشگاه تهران فرآیند برگزاری جلسات هفتگی منتور شیپ خود را در سه مرحله ی ایجاد شبکه مربیان، تخصیص زمانبندی و حوزه فعالیت منتور ها و برگزاری جلسات منتورشیپ و استخراج گزارش عملکرد تیم ها تعریف کرده تا هسته های مستقر بتواند بنا به نیاز از منتورهای متخصص همان حوزه بهره گیرند.