پارک علم و فناوری دانشگاه تهران همایش نقش فناوری در کاهش آسیب های حوادث طبیعی با هدف تشریح نقش پارک های علم و فناوری و دانشگاه ها در برابر حوادث طبیعی، ایجاد و توسعه شبکه استارت آپی مورد نیاز، ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه تهران در برابر حوادث طبیعی و معرفی فناوری های روز دنیا در برخورد با حوادث طبیعی را در تاریخ 11 اردیبهشت برگزار میکند.

برای ثبت نام رایگان در این همایش از طریق لینک زیر اقدام نمایید.