ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

به اطلاع منتخبان برنامه شکوفایی یک می رساند برنامه اراﺋﻪ ﺣﻀﻮری…

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پارک علم و فناوری دانشگاه تهران…

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف توانمندسازی، ایجاد انگیزه،…

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پارک علم و فناوری دانشگاه تهران…

   تقویم همایش ها و  کارگاه های برنامه شکوفایی (1)  ( آغاز ثبت نام از…

باستحضار می رساند اخیراً برخی افراد سود جو اقدام به تبلیغ کنفرانس…

به اطلاع دانشجویان پذیرفته شده در برنامه شکوفایی (۱) می‌رساند، همایش…

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پارک علم و فناوری دانشگاه تهران…

به اطلاع متقاضیان برنامه شکوفایی (2) می رساند، اعلام نتایج این برنامه…

به اطلاع می رسانددر موارد (22 و 23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم…