ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند پارک علم و فناوری دانشگاه تهران…

به اطلاع متقاضیان برنامه شکوفایی (2) می رساند، اعلام نتایج این برنامه…

به اطلاع می رسانددر موارد (22 و 23) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم…

با توجه به انجام فرآیندهای داوری فنی و کسب و کار و بررسی در کارگروه…

فراخوان دوره اول برنامه شکوفایی دو

Posted on: 15 اسفند، 1395 07:56:47

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای مأموریت حمایت از ایجاد کسب…

اسامی پذیرفته شدگان مشمول اعتبار تحقیق و توسعه در دوره اول و دوم برنامه…

به اطلاع راه یافتگان مرحله دوم طراحی نماد تجاری پارک علم و فناوری دانشگاه…

شرکت ملی حفاری ایران در راستای استفاده از پتانسیل مجموعه های علمی…

به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند طبق نتایج داوری همایش پرواز ایده…

 همایش پرواز ایده ها - دومین فراخوان دوم برنامه شکوفایی (1) روز یکشنبه…