ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

ارزیابی واحدهای فناور مستقر به صورت سالیانه و به منظور شناخت ابعاد و زمینه های ارتقاء واحدهای فناور صورت می پذیرد.

 
مدل ارزیابی واحدهای فناور مستقر


مدل ارزیابی مشتمل بر معیارهایی نظیر تحلیل توان نیروی انسانی، توان فنی، تحلیل ساختار و مدیریت، تحلیل فرآِیندها، تحلیل مالی و تحلیل منابع فیزیکی و غیره است.