همزمان با رویداد چهاردهمین جشنواره ملی فن آفرینی شیخ بهایی قرارداد همکاری فی مابین صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با حضور مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران،  رئیس شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان و دکتر رضا فرجی دانا مشاور محترم علمی رئیس جمهور  به امضا رسید.

این قرارداد به منظور تسهیل در ارائه انواع خدمات مالی و اعتباری به بالغ بر 300 شرکت دانش بنیان و فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان که به عنوان یکی از قطب های اصلی حامی حوزه فناوری در کشور فعالیت می نماید، فیمابین دو مجموعه منعقد شد، بر اساس این قرارداد صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ضمن افتتاح دفتر همکاری در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، خدمات خود از جمله پرداخت تسهیلات با نرخ های ترجیحی و همچنین صدور انواع ضمانت نامه را برای تضمین تمامی قراردادهای شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، با شرایط تسهیل شده و ویژه ارائه می نماید.