ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

 شرکت بعد از اتمام مدت استقرار (پایان یا فسخ قرارداد)، می بایست برای تسویه حساب با پارک اقدام نماید.

قرارداد استقرار شرکت من تمام شده است. برای تسویه حساب با پارک باید چه کاری انجام دهم؟


- کلیه اموال شرکت را از پارک خارج کنید.

مطابق گردش کار مربوطه (اطلاعات بیشتر...)

2- اموال پارک و فضای در اختیار شرکت را به پارک تحویل دهید.

(تاریخ تحویل فضا به پارک، به عنوان پایان اجاره محل در نظر گرفته می شود.)

     *مراجعه حضوری به ساختمان شماره یک اتاق 233

     *تلفن کارشناس مربوطه 88220700-3 داخلی 118

3- گزارش عملکرد شرکت را به مرکز رشد تحویل دهید.

     دریافت فایل

4- یک هفته بعد از تحویل اتاق، به کارشناس پشتیبانی واحدهای فناور برای تسویه حساب مراجعه نمایید.

(صدور گواهی تسویه حساب، به منزله تسویه حساب نهایی با پارک می باشد)

     *مراجعه حضوری به ساختمان شماره یک اتاق 129

     *تلفن کارشناس مربوطه 88220700-3 داخلی 130 و  145 

5- برای اطلاع از زمان بندی تسویه حساب، گردش کار را مطالعه کنید.

    دریافت فایل