ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

  برنامه شکوفایی یک

جهت گیری پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سوی نیازهای بازار، رشد توانایی های دانشجویان در جذب منابع مالی و افزایش سهم تحقیقات توسعه ای و تجربی در انجام پایان نامه ها از مهمترین اهداف برنامه شکوفایی (1) می باشد. در این برنامه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با اختصاص اعتبار لازم نسبت به اجرای فعالیت های ترویجی توسعه کسب و کار از یک سو و حمایت از فعالیت های تحقیقاتی مورد نیاز برای اثبات مفهومی ایده های بر آمده از پایان نامه های دانشگاه تهران از سوی دیگر اقدام می کند.

 مشخصات اعتبار و نحوه هزینه کرد اعتبار تحقیقاتی شکوفایی یک

• مبلغ اعتبار تحقیقاتی شکوفایی یک معادل اعتبار "تثبیت ایده" (برابر 40 میلیون ریال) است که در صورت کسب امتیاز لازم از نتایج داوری میان دوره و تایید شورای پذیرش پارک تا 50 درصد برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و تا 100 درصد برای دانشجویان مقطع دکترا قابل افزایش است.


•  اعتبار تخصیص داده شده با ارائه مدارک هزینه کرد قابل قبول مطابق با دستورالعمل های مربوطه پرداخت می شود.


•  اعتبار تحقیقاتی این برنامه صرفا در راستای تهیه مواد و تجهیزات مصرفی انجام ایده و توسط استاد راهنمای پروژه هزینه می شود. در این برنامه، کلیه مواد و محصولات حاصل متعلق به دانشگاه بوده و در آزمایشگاه /کارگاه تحقیقاتی مربوطه باقی می ماند. همچنین این اعتبار نمی تواند صرف هزینه های پرسنلی یا خرید تجهیزات عمومی شود.
مالکیت معنوی نتایج طرح

مالکیت معنوی نتایج تحقیق در قالب برنامه شکوفایی (1) تابع ضوابط عمومی دانشگاه تهران در خصوص پایان نامه است و حمایت مالی از ایده در این برنامه حق جداگانه ای برای پارک دانشگاه تهران ایجاد نخواهد کرد.

   ارزیابی های میان دوره و پایان دوره

  میان دوره


  به منظور رصد مستمر پیشرفت طرح ها، مسئول هسته می بایست گزارش فنی کتبی پیشرفت کار را مطابق قالب  پارک در مهلت از قبل اعلام شده به پارک ارسال نماید. در صورت عدم ارسال گزارش پیشرفت کار، طرح مشمول افزایش اعتبار نخواهد شد.


پایان دوره


 همایش ارزیابی پایان دوره ( مسابقه دستاوردهای برنامه شکوفایی (1)) با هدف ارائه و ارزیابی نهایی دستاوردهای حاصل از اعتبار برنامه شکوفایی (1) برگزار می‌شود. در این همایش لازم است علاوه بر تکمیل کاربرگ های ارزیابی، دستاورد نهایی حاصل از کار بر روی ایده در یک فضای نمایشگاهی که توسط پارک معین می شود عرضه شده و مورد داوری قرار گیرد.•    مسئولیت ارائه دستاورد و حضور در همایش پایان دوره بر عهده مسئول هسته است که می تواند شخصاً در جلسه حاضر شده و یا مسئولیت این کار را به یک نفر از دانشجویان آگاه بسپارد. با توجه به اینکه انتخاب طرح های واجد شرایط برای دریافت اعتبار شکوفایی دو، بر اساس نتایج پایان دوره برنامه شکوفایی (1) انجام می شود، حضور مسئول هسته اکیداً توصیه می‌شود.•    با توجه به محدودیت دریافت همزمان انواع اعتبارات پارک و لزوم خاتمه طرح های قبلی برای دریافت سایر اعتبارات، حضور در همایش پایان دوره الزامی است و در صورت عدم حضور، این اعتبار خاتمه یافته تلقی نمی شود.