ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

 تعاریف و اصطلاحات مرتبط با اختراع/نوآوری

• اختراع (Invention)

محصول یا فرآیندی است که راه نوینی را جهت انجام کاری ارائه داده و یا راه حل فنی جدیدی را برای حل مشکلی پیشنهاد می‌کند.
 
• اختراع کوچک (Utility Models)
اختراع کوچک اختراعی است که تمام الزامات قابلیت ثبت اختراع را ندارد ولی دارای استفاده صنعتی است.
 
• نوآوری (Innovation)
نوآوری یعنی تبدیل اختراع به محصول یا فرآیند بازار پسند. به عبارت دیگر نوآوری بهره برداری موفقیت آمیز از ایده های نو است.
 
• تحقیق بنیادی (Fundamental research)
عبارت است از تحقیق طراحی شده برای ایجاد درک نوینی از اصول و فرایندهای اساسی و اصلی.
 
• تحقیق کاربردی (Applied research)
عبارت است از تحقیقی که برای ایجاد (خلق) فناوری جدید طراحی می شود.
 
• حق انحصاری اثر (Copyright)
حق انحصاری اثر عبارت است از حقوق اعطا شده به پدیدآورندگان آثار و کارهای ادبی و هنری.
 
• حق ثبت اختراع (Patent)
پتنـت، حــق انحصاری اسـت کـه در قبـال اختـراع ثبت شده به مختـــرع یا نمـایندة قانونی او اعــطا (grant) می‌شود.
 
• علائم تجاری (Trademarks)
علامت تجاری، نشانه شاخصی است که معرف کالاها یا خدمات معین ایجاد شده توسط شخص یا شرکت خاصی است.
 
• علائم جغرافیایی (Geographical Indications)
علامت جغرافیایی نشانه ای مشخص برای کالاهایی که مبدا جغرافیایی ویژه ای دارند و دارای کیفیت یا اعتباری هستند که ناشی از خاستگاه آن هاست.
 
• طراحی های صنعتی (Industrial Designs)
طراحی صنعتی، طراحی است که برای ورود کالا به عرصه تولید صنعتی و به منظور جلب مشتری پیاده سازی می شود. این طرح جنبه تزئینی یا زیبایی شناسی کالا را نشان می دهد. طرح می تواند شامل خصوصیات سه بعدی مثل شکل کالا یا خصوصیات دو بعدی مانند الگو، خطوط و رنگ باشد.   
 
• مالکیت فکری (Intellectual Property)
حقوق قانونی منتج از فعالیت ذهنی و فکری در زمینه های صنعتی، علمی، ادبی و هنری، حقوق مالکیت فکری که شامل دو بخش است:
 
1. مالکیت صنعتی :  Industrial Property
مالکیت صنعتی دربرگیرنده اختراعات، طراحی های صنعتی، علائم تجاری و خدماتی، نام های تجاری،‌ نشانه های جغرافیایی مبدأ‌ کالا و حمایت علیه رقابت غیر منصفانه است.   
 
2. حق انحصاری اثر   Copyright
حقوق پدید آورندگان آثار ادبی و هنری