ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

راهنمای مراجعین جهت ثبت اختراع / طرح صنعتی / علائم تجاری / نشان جغرافیایی

 • از ابتدای خرداد ماه 1391، پذیرش اظهارنامه های ثبت اختراع و طرح صنعتی و پیگیری فرآیندهای بعدی آن صرفاً از طریق سیستم مکانیزه پذیرش الکترونیکی اظهارنامه برای متقاضیان امکان پذیر است.
• دفترچه راهنمای نحوه تکمیل اظهارنامه و نحوه پیگیری مراحل بعدی فرآیند ثبت و همچنین قوانین و مقررات و اطلاعات مورد نیاز متقاضیان در سامانه و سایت اداره کل مالکیت صنعتی تهران به آدرس زیر موجود است.  http://iripo.ssaa.ir
 
مدارک لازم جهت ثبت نام در سایت ثبت اختراع
 
1- اظهارنامه
2- مدارک ثبت هویت متقاضی و مخترع
3- توصیف اختراع
4- ادعا یا ادعاهای اختراع
5- خلاصه ای از توصیف اختراع
6- نقشه یا نقشه ها درصورت لزوم
7- درخواست کتبی مبنی بر عدم ذکر اسم مخترع، چنانچه مخترع نخواهد اسم وی ذکر شود.
8- مدارک مربوط به حق تقدم که همزمان باید با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف 15 روز از آن تاریخ تسلیم شود.
9- رسید مربوط به پرداخت هزینه های قانونی