ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience


فراخوان پذیرش شرکت‌های رشدی حوزه ICT جهت استقرار در پارک علم و فناوری تخصصی ICT


 

آغاز فرآیند ارزیابی عملکرد سالانه شرکتهای مستقر

در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

فراخوان پذیرش شرکت‌های رشدی حوزه ICT جهت استقرار

در پارک علم و فناوری تخصصی ICT
نمایشگاه دستاوردهای

 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران-1396

برگزاری دوازدهمین نشست روسای

پارک های علم و فناوری آسیایی-1396

فراخوان پذیرش شرکت های توسعه ای-1396

فراخوان برنامه شکوفایی یک-1396

برگزاری مسابقه دستاوردهای برنامه شکوفایی یک-1395

فراخوان پذیرش شرکت های رشدی-1396

رونمایی از ده محصول برتر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران-1395