ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

مرکز نوآوری و کارآفرینی


رقابت پذیری در اقتصاد جهانی به توانمندی های تکنولوژیکی و نوآوری وابسته است. این امر شامل توانایی توسعه محصولات،دسترسی به بازارها، به کارگیری تکنولوژی جدید، اعمال بهترین الگوهای مدیریتی در بنگاه ها و توسعه سطوح مهارتی در طیف وسیعی از نیروی کار است. دانشگاه ها قادرند در تمامی این موارد نقش مهمی ایفا کنند. در نتيجه افزايش ظرفيت تحقيقات و تكنولوژي كشور براي تبديل دستاوردهاي علمي و يافته هاي فناورانه به موفقيت هاي صنعتی، تجاري و اشتغال زايي به نقش كارآفريني دانشگاه ها وابسته است.
 مركز کارآفريني پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در سال 1381 با عنوان " مرکز كارآفريني دانشگاه" در جهت اجراي آيين نامه كاراد (طرح توسعه ي كارآفريني در دانشگاه هاي كشور) مصوب وزارت فرهنگ و آموزش عاليِ وقت، به منظور ارتقا و توسعه ي فرهنگ كارآفريني در دانشگاه تهران تاسيس شد. با گسترش فعاليتهاي دانشگاه به منظور تکميل زنجيره دانش تا صنعت، ساماندهي و بازآرايي مراکز و ادارات مرتبط با اين زنجيره ضروري بود و به همين دليل مرکز کارآفريني دانشگاه در سال 1386 در پارک علم و فناوري ادغام شد. بستر سازی حمایت از ایده های فناورانه و تاسیس کسب و کارهای دانش بنیان از طریق انتخاب درست، آموزش و سرمایه گذاری یکی از فعالیت های اصلی مرکز کارآفرینی است. فراهم آوردن یک بستر مناسب برای ایجاد یک شرکت موفق به مرور و در طی فرایند های کار و اشتغال میسر است. بر این اساس پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، طراحی و پیاده سازی زنجیره به هم پیوسته ای از ایده تا بازار را در دستور کار خود دارد. بر اساس سیاستهای پارک، برگزاری برنامه های جوانه، رویش و شکوفایی،  بر عهده مرکز کارآفرینی گذاشته شده است. تمامی این برنامه ها بر اساس نیاز دانشجویان و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران و با هدف حمایت از  ایده تا اثبات آن و سپس فعالیت عملی بر روی ایده تا رسیدن محصول به بازار و تجاری سازی آن در زمینه نوآوری و کارآفرینی بنا نهاده شده اند.