ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

حمایت از فعالیت های کارآفرینانه انجمن ها و تشکل های دانشجویی

یکی از زمینه های مورد توجه در برنامه "جوانه" رصد فعالیت های فناورانه تشکل های دانشجویی از قبیل انجمن های علمی، بسیج دانشجویی و سایر تشکل هایی است که به هر نحو بتوانند در چارچوبی مشخص به سمت کاهش فاصله بین صنعت و دانشگاه حرکت نمایند.  فعالیت هایی که به نحوی به کسب و کار و فناورانه مرتبط بوده و فرهنگ کارآفرینی را در میان دانشجویان ترویج دهند، مشمول این حمایت می شوند. حمایت از تشکل های دانشجویی در حال حاضر در زمینه های زیر صورت می گیرد:
•    حمايت از فعاليت‌هاي تشکلها در حوزه‌هاي كسب و كار (رويداد، همايش، مسابقه، نمايشگاه  و ... )
•    تسهیلات استفاده از فضاها و سالن‌هاي پارك علم و فناوري به منظور استفاده فناورانه انجمن ها و تشکلهای علمي-دانشجويي


برای استفاده از این اعتبارات، درخواست حمایت از فعالیت های فناورانه از طریق مکاتبه با مرکز کارآفرینی، تکمیل کاربرگ های مربوطه و اخذ تاییدیه پارک علم و فناوری پیش از برگزاری رویداد ضروری است.