ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

برنامه شکوفایی دو

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در راستای ایجاد آمادگی برای تاسیس شرکت، از هسته های فناور در قالب برنامه شکوفایی حمایت کرده و تسهیلاتی را به منظور تبديل ايده‌هاي اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران به نمونه محصول قابل ارائه به بازار در اختیار هسته های پذیرش شده قرار می دهد. اعتبارات این برنامه قابل هزینه کرد از طریق ارائه اسناد مالی بر اساس دستور العمل های مربوطه خواهد بود. خروجی مورد انتظار این برنامه محصول مورد نظر و در نهایت تاسیس یک شرکت زایشی فناور است.. مخاطب این برنامه اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران هستند که به منظور ایجاد یک کسب و کار و ساخت نمونه محصول از ایده فناورنه خود از حمایت های مالی پارک علم و فناوری بهره مند می شوند.

مالکیت معنوی نتایج طرح تحقیقاتی متعلق به کیست؟

مالکیت معنوی نتایج تحقیق در قالب برنامه شکوفایی، تابع ضوابط عمومی دانشگاه تهران می باشد و حمایت مالی از ایده در این برنامه در صورت باز پرداخت اعتبار دریافتی، حق جداگانه ای برای پارک دانشگاه تهران ایجاد نخواهد کرد.

نحوه باز پرداخت اعتبارات چگونه است؟

 1- بازپرداخت کل اعتبار دریافتی حداکثر ظرف مدت دو سال پس از خاتمه دوره شکوفایی
 2- ایجاد یک شرکت بر اساس ایده هسته و پذیرش در دوره رشد حداکثر ظرف مدت دو سال پس از خاتمه دوره شکوفایی. در این صورت بازپرداخت اعتبارات دریافت شده به تعهدات شرکت ایجاد شده، منتقل و به منزله تسویه حساب هسته، در نظر گرفته می شود. شرکت موظف به بازپرداخت این اعتبار پس از پایان دوره رشد می باشد.
3- در صورت موفق نبودن هسته مطابق نتایج ارزیابی پایان دوره یا اینکه اعضای هسته ظرف مدت دو سال موفق به ایجاد شرکت نشوند، مسئول هسته موظف است اعتبار دریافتی را حداکثر طی 24 ماه بصورت اقساطی بازپرداخت نماید.نحوه ارزیابی طرح های پذیرش شده چگونه است؟

ارزیابی مرحله ای و پایان دوره طرح های پذیرش شده، بر اساس گزارش پیشرفت کار هر مرحله و با نظر کمیته داوری فنی می باشد، در صورت درخواست متقاضی و توصیه داور فنی بر اساس ارزیابی مرحله ماقبل آخر و تصویب شورای پذیرش اعتبار تخصیص یافته می تواند تا 50 درصد اعتبار اولیه افزایش یابد.

حمایت های مالی چگونه انجام می شود ؟

هر هسته نوآور می تواند در طی دوره برنامه شکوفایی تا سقف اعتباری که توسط شورای پارک تعیین شده است، از اعتبار شکوفایی، مطابق آئین نامه مربوطه بهره مند شود. پرداخت هزینه های مرتبط پس از پایان هر مرحله و با ارائه گزارش پیشرفت کار صورت گرفته و مستلزم ارائه فاکتور معتبر و تکمیل کاربرگ های مربوطه می باشد.

اعتبارات  این برنامه چطور هزینه می شود؟

اعتبار تحقیقاتی این برنامه بر اساس قرارداد منعقده بین پارک و مسئول هسته و صرفا در راستای تهیه مواد، خرید قطعات و تجهیزات مورد نیاز طرح، خرید مواد مصرفی اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی و هزینه حق الزحمه دستیار پژوهشی (دانشجوی دانشگاه تهران) هزینه و پرداخت می شود. همچنین این اعتبار نمی تواند صرف هزینه های خرید کامپیوتر، لپ تاپ و امثال آنها و خرید تجهیزات اداری و عمومی و پرسنلی شود.


امکان ادامه فرآیند در چه قالب هایی وجود دارد ؟

هسته های برنامه شکوفایی در صورت رسیدن به نمونه محصول و ایجاد شرکت می توانند متقاضی ورود به مرکز رشد پارک علم و فناوری باشند. فرآیند پذیرش و جذب شرکت های مرکز رشد تابع قوانین و دستورالعمل های واحد ارزیابی و پذیرش پارک می باشد.

ثبت نام در برنامه شکوفایی فقط به صورت آنلاین از طریق وبگاه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران و منحصرا در بازه زمانی فراخوان های اعلام شده انجام می شود. فراخوان این برنامه از طریق وبگاه پارک علم و فناوری، رایانامه و اتوماسیون به اطلاع تمامی مخاطبین و واجدین شرایط خواهد رسید