ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

  شرکت می تواند قبل از اتمام قرارداد با پارک، درخواست کند که قرارداد فسخ و از پارک خارج شود.
برای فسخ قرارداد و خروج از پارک باید چه کاری انجام دهم؟

- نامه ای رسمی به ریاست پارک تهیه و تاریخ فسخ قرارداد را اعلام کنید.

 مراجعه حضوری به ساختمان شماره یک، دبیرخانه پارک

تلفن دبیرخانه 88220700-3 داخلی 126

 

2- کلیه اموال شرکت را از پارک خارج کنید.

مطابق گردش کار مربوطه (اطلاعات بیشتر...)

3- با پارک تسویه حساب کنید.

(تاریخ تحویل فضا به پارک، به عنوان پایان اجاره محل در نظر گرفته می شود.)

 

 مطابق گردش کار مربوطه (اطلاعات بیشتر...)

4- برای اطلاع از زمان بندی فسخ قرارداد، گردش کار را مطالعه کنید. 

 دریافت فایل