ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

 شرکت ها برای خروج اموال شرکت از محوطه پارک می بایست مجوز خروج اموال دریافت کنند.
چطور اموال شرکت را از محوطه پارک خارج کنم؟

1- حداقل 2 روز قبل از خروج اموال، مراحل زیر را انجام دهید.

 

2- سند شماره 32 را تکمیل کنید.(حتما نماینده شرکت را معرفی کنید. لیست اموال را با دقت پر کنید.) .

دریافت فایل

3- سند شماره 32 را به کارشناس مربوطه تحویل دهید.

(حتما امضای مدیرعامل و مهر شرکت را داشته باشد یا از طریق  ایمیل رسمی شرکت که قبلا به پارک اعلام شده استفاده نمایید.)

 * از طریق ایمیل به آدرس exe1@stp.ut.ac.ir

 * از طریق مراجعه حضوری به ساختمان شماره سه اتاق 209

 * تلفن کارشناس مربوطه 3-88220700 داخلی 127

4- برای اطلاع از زمان بندی خروج اموال، گردش کار را مطالعه کنید.

 دریافت فایل