ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

 این وام به صورت تسهیلات کوتاه مدت "با عنوان وام کارگشایی" و از طریق صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران (به عنوان کارگزار پارک) به شرکت های مستقر اعطا می شود.
برای دریافت وام کارگشایی چه کاری باید انجام دهم؟

- دستورالعمل وام کارگشایی را مطالعه کنید.

  دریافت فایل

2- سند شماره 65 را تکمیل نمایید.

دریافت فایل

3- سند 65 را به کارشناس مربوطه تحویل دهید.

(حتما امضای مدیرعامل و مهر شرکت را داشته باشد یا از طریق  ایمیل رسمی شرکت که قبلا به پارک اعلام شده استفاده نمایید.)

 * از طریق ایمیل به آدرس Contract4@stp.ut.ac.ir

 * از طریق مراجعه حضوری به ساختمان شماره یک اتاق 224

 * تلفن کارشناس مربوطه 3-88220700 داخلی 141

4- برای اطلاع از زمان بندی دریافت وام کارگشایی، گردش کار را مطالعه کنید.

   دریافت فایل