کنفرانس مدیریت بازاریابی با محوریت مدیریت تبلیغات امسال در روزهای 3 و 4 اسفندماه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.
این کنفرانس با محوریت تبلیغات برگزار خواهد شد، و از منظر تئوریک (مراکز علمی و دانشگاهی، محققان، اساتید دانشگاه و دانشجویان)، کاربردی(سیاستگذاران، آژانس های تبلیغاتی، صاحبان آگهی و رسانه ها) مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.

جهت ثبت نام میتوانید از طریق آدرس زیر اقدام نمایید.

 

دومین کنفرانس مدیریت بازاریابی (لینک)