دانشجویان دانشکده فنی حرفه ای ولیعصر روز شنبه 18 مهرماه از  پارک علم و فناوری دانشگاه تهران بازدید کردند.
در این بازدید محمدعلی جعفری معاون مرکز کارآفرینی پارک علم وفناوری ضمن معرفی اهداف و برنامه های پارک  خاطرنشان کرد: طرح برنامه شکوفایی 1 پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با هدف ایجاد فرصت به اشتراک گذاری ایده‌های کارآفرینانه دانشجویان است. در این راستا پایان نامه های دانشجویان دانشگاه تهران را به سمتی هدایت می کنیم که بتوانند  پایان نامه  را بصورت یک ایده که نهایتا تبدیل به محصول شود؛ به نگارش در آورند. پارک علم و فناوری دانشگاه تهران  یک سری حمایت های مالی را در یک دوره ی ۶ ماهه انجام می دهد و برای انجام فرآیند پایان نامه، آموزش هایی داده می شود که ایده ی دانشجویان تبدیل به یک ایده ی اثبات شده شود.
در ادامه دانشجویان از دوشرکت ره پویان ژئوماتیک و پتروگاز خاورمیانه بازدید کردند.