ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience

گواهینامه معافیت مالیاتی، نامه گواهی خطاب به اداره مالیاتی است که در صورت حضور شرکت در دوره ارزیابی و کسب حد نصاب مورد نظر از طرف پارک صادر می شود.

لازم به ذکر است در صورت کامل بودن فرم و مدارک پیوست، ظرف مدت سه روز کاری نسبت به صدور گواهی نامه اقدام می شود.