ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience


پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

سرپرست شعبه: آقای دکتر محمدرضا نقوی

کارشناس شعبه:  آقای محمود موسوی

شماره تماس: 02632824800

شعبه فومن

سرپرست شعبه: سرکار خانم دکتر ندا گیلانی

کارشناس شعبه: سرکار خانم معصومه نوروزی

شماره تماس: 14-01334726013 

شعبه پردیس ابوریحان

سرپرست شعبه: جناب آقای دکتر سید رضا حسن بیگی

کارشناس شعبه: جناب آقای یوسف درویشی

شماره تماس: 36040614 -  09374926422

شعبه پردیس فارابی

سرپرست شعبه: سرکار خانم دکتر مینا مهرنوش

کارشناس شعبه: سرکار خانم فرزانه ظفرآبادی

شماره تماس: 02536166162-09372942994