ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience


اطلاعات فردی:                                                                        

نام: بهناز

نام خانوادگی: بخشنده

تاریخ تولد: 1360

اطلاعات تحصیلی:

اخذ درجه دکتری بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران (دکتری پیوسته)

اخذ درجه کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران

اخذ درجه کارشناسی بیوتکنولوژی از دانشگاه تهران

 دانلود رزومه