ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience


اطلاعات فردی:                                                                        

نام: حسین

نام خانوادگی: شعبانعلی فمی

تاریخ تولد: 1347

اطلاعات تحصیلی:

اخذ درجه دکتری ترویج کشاورزی از دانشگاه علوم کشاورزی بنگلور هندوستان

اخذ درجه کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی از دانشگاه تهران

اخذ درجه کارشناسی ترویج و آموزش کشاورزی از دانشگاه تهران

رزومه