ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience
اطلاعات فردی:                                                                        

نام: هاشم

نام خانوادگی: آقازاده

تاریخ تولد: 1357

اطلاعات تحصیلی:

دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - بازاریابی بین المللی دانشگاه تهران

کارشناسی مدیریت بازارگانی دانشگاه علامه طباطبایی

 دانلود رزومه