ما دانش و تجربه خودمان را به اشتراک میگذاریمWe Share Our Knowledge & Experience


                                                                                                                                                         


 اطلاعات فردی:
نام: عباس
نام خانوادگی: زارعی هنزکی                                                                                              
سال  تولد:1340

اطلاعات تحصیلی:
•    دکتری متالورژی و مواد، دانشگاه مک گیل، کانادا،1373
•    کارشناسی ارشد متالورژی و مواد، دانشگاه تهران،1368
•    کارشناسی متالورژی و مواد، دانشگاه تهران،1365