به نقل از روابط عمومی دانشگاه تهران: جلد اول کتاب اصول بازار شناسی به مباحث نظری و جلد دوم آن به کاربرد نظریه در این حوزه می‌پردازد. جلد اول این کتاب در سال ۲۰۱۶ و جلد دوم آن در سال ۲۰۱۷ به چاپ رسیده است.

این کتاب برای اولین بار در دنیا مفهوم جدیدی با عنوان بازار شناسی (Marketology) را از دیدگاه نظری و عملی در قالب کتاب مطرح و تبیین کرده است.در جلد اول این کتاب ضمن اشاره به خلاءهای مفهومی و کاربردی در زمینه بازار، بازار شناسی به عنوان مفهومی جامع، معرفی و تبیین شده و دیدگاه‌ها، روش‌ها و مدل‌های مرتبط با آن شرح و بسط یافته است. در جلد دوم این کتاب پس از بیان بازار شناسی به عنوان علم بازار، کاربردهای آن در فضای کسب و کار با ارائه کار برگ‌های عملیاتی تشریح شده است.