همایش پیش دفاع و دفاع سومین فراخوان برنامه شکوفایی یک، اول تا چهارم خرداد ماه  با حضور داوران و دانشجویان این برنامه برگزار شد. در این همایش چهار روزه هریک دانشجویان در مدت زمان 5 دقیقه به معرفی ایده و دستاورد حاصل از پایان نامه خود پرداختند. از مجموع 104 طرح ارائه شده در این فراخوان، 60 طرح پذیرفته شد و نتایج از طریق سامانه مکاتبات اداری دانشگاه تهران، اعلام شد.


 پس از ابلاغ تخصیص مرحله اول، مسئولان هسته ها می توانند مطابق دستورالعمل های مربوطه از این اعتبار بهره مند شوند.
جهت گیری پایان نامه های تحصیلات تکمیلی به سوی نیازهای بازار، رشد توانایی های دانشجویان در جذب منابع مالی و افزایش سهم تحقیقات توسعه ای و تجربی در انجام پایان نامه ها از مهمترین اهداف برنامه شکوفایی (1) می باشد.